องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ตั้งอยู่ทิศเหนืออำเภอเปือยน้อย  ระยะทางห่างตัวอำเภอเปือยน้อยประมาณ  11    กิโลเมตร    โดยใช้เส้นทางสายอำเภอเปือยน้อยอำเภอบ้านไผ่  ( ถนนทางหลวงหมายเลข   ขก   2297 ) 

ทำเลที่ตั้งตำบล 

ทิศเหนือ          ติดเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน    อำเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น

ทิศใต้             ติดเขต  เทศบาลตำบลเปือยน้อย  อำเภอเปือยน้อย   จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันออก     ติดเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง   อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม

ทิศตะวันตก      ติดเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ    อำเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น

เขตปกครอง        รวม    10     หมู่บ้าน   คือ

หมู่ที่ 1    บ้านขามป้อม                      หมู่ที่ 6  บ้านหนองโก

หมู่ที่ 2  บ้านส้มป่อยใหญ่                   หมู่ที่ 7  บ้านหินฮาว

หมู่ที่ 3  บ้านส้มป่อยน้อย                    หมู่ที่ 8  บ้านนาเสถียร       

หมู่ที่ 4  บ้านวังผือ                           หมู่ที่ 9  บ้านวังผือ

หมู่ที่ 5  บ้านหนองนกเขียน                 หมู่ที่ 10 บ้านหนองนกเขียน 

ประชากร  ( ข้อมูลทะเบียนราษฎร์      เดือนเมษายน   2557  )

การศึกษา

          -   โรงเรียนระดับประถมศึกษา                        จำนวน           5        แห่ง

          -   โรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส           จำนวน           1        แห่ง

          -   โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา                         จำนวน           1        แห่ง

          -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                 จำนวน           2        แห่ง

          -   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล         จำนวน           1        แห่ง

การสาธารณสุข

-    สถานีอนามัย                            จำนวน           1        แห่ง

-    เจ้าหน้าที่ประจำอนามัย                 จำนวน           4        คน

ผู้สูงอายุ  ,คนพิการ , ผู้ป่วยเอดส์  ( ข้อมูล ณ  วันที่  30  เมษายน  2557 )

เส้นทางคมนาคม

การคมนาคมในตำบลขามป้อม  ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  11   กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข  2297   สายบ้านไผ่ เปือยน้อย   ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ   71  กิโลเมตร  สภาพการคมนาคมโดยทั่วไป  ไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน   ยังมีสภาพเป็นหลุม  เป็นบ่อ  ซึ่งส่วนใหญ่  เป็นถนนลูกรัง   ในช่วงฤดูฝนจะสัญจรไปมาไม่สะดวก  ทำให้น้ำขังดินเป็นโคลน  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ปรับปรุงซ่อมแซมไปแล้วเป็นบางส่วน  เนื่องจากมีงบประมาณมีจำนวนจำกัดไม่สามารถดำเนินการได้ทุกสายในตำบล   ส่วนถนนภายในหมู่บ้านบางส่วนจะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก         

กระบวนการบริหารงานบุคคล

             จำนวนบุคคลากร พนักงานส่วนตำบลและพนังงานจ้างปัจจุบัน      มีจำนวน      35      คน

และส่วนราชการ       จำนวน       4        ส่วน       ดังนี้

   ๑.  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                จำนวน           18        คน

      กองคลัง                                                   จำนวน          7         คน

   ๓.  กองช่าง                                                   จำนวน           3         คน

   ๔.  ส่วนการศึกษา                                            จำนวน           7         คน