องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
  นายณัฐพงษ์  ทองแคล้ว  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
เลขที่ตำแหน่ง 05-3-00-1101-001


โทร.095-1698975

     
  นางสาวปาริชาติ   พรูนะพรม  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
เลขที่ตำแหน่ง 05-3-00-1101-002

โทร.090-2474949
 
 
 นางกัญญานันท์  บัวรบัติทอง นางสาวปาริชาติ   พรูนะพรม นายเนรมิตร  มูลวงศ์
 นางกัญญานันท์  บัวรบัติทอง
 หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง
 หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

โทร.088-1206553
โทร.090-2474949 โทร.084-4516559
โทร.088-1206553