องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2566

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและ การคลัง
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล