องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

    อบต.ขามป้อม  เป็นต้นแบบแนวทางพัฒนาระดับท้องถิ่น  การศึกษาก้าวหน้า  คุณภาพชีวิตมั่นคง
ชุมชนเข้มแข็ง  ทรัพยากรล้ำค่า ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่เป็นเลิศและยั่งยืน
 

พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

1.ส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสในสังคม  เช่น  ผู้พิการ  คนชรา  เป็นต้น

2.ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน

3.ส่งเสริมด้านศาสนาและฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น

4.พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  สะอาด  สวยงาม  และปลอดภัย

5.จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคที่ดีพอต่อความต้อง-การของประชาชน

6.ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน

7.ส่งเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน

8.ดำเนินงานตามแนวทางปฎิบัติของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

9.รณรงค์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพที่สมดุล และยั่งยืน

10.ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบล

11.พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและจารีตประเพณี