องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 10 พ.ย. 2559 ]103
2 ใบมอบฉันทะ [ 10 พ.ย. 2559 ]100
3 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร [ 9 พ.ย. 2559 ]100
4 แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท [ 9 พ.ย. 2559 ]108
5 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน [ 9 พ.ย. 2559 ]108
6 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว [ 9 พ.ย. 2559 ]113
7 หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีผู้มีสิทธิได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ (แบบ 7221) [ 9 พ.ย. 2559 ]119
8 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223) [ 9 พ.ย. 2559 ]97
9 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7133) [ 9 พ.ย. 2559 ]108
10 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7220) [ 9 พ.ย. 2559 ]106
11 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7132) [ 9 พ.ย. 2559 ]114
12 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) [ 9 พ.ย. 2559 ]114
13 แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้ไปช่วยหรือไปปฏิบัติราชการต่างส่วนราชการผู้เบิก (แบบ 7134) [ 9 พ.ย. 2559 ]115
14 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖) [ 9 พ.ย. 2559 ]107
15 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7219) [ 9 พ.ย. 2559 ]104