องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 10 พ.ย. 2559 ]198
2 ใบมอบฉันทะ [ 10 พ.ย. 2559 ]199
3 แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท [ 9 พ.ย. 2559 ]200
4 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน [ 9 พ.ย. 2559 ]212
5 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว [ 9 พ.ย. 2559 ]213
6 หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีผู้มีสิทธิได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ (แบบ 7221) [ 9 พ.ย. 2559 ]232
7 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223) [ 9 พ.ย. 2559 ]204
8 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7133) [ 9 พ.ย. 2559 ]202
9 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7220) [ 9 พ.ย. 2559 ]199
10 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7132) [ 9 พ.ย. 2559 ]202
11 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) [ 9 พ.ย. 2559 ]212
12 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖) [ 9 พ.ย. 2559 ]197
13 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7219) [ 9 พ.ย. 2559 ]215