องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป [ 21 ก.ค. 2558 ]352
2 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]232
3 คู่มือการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 21 ก.ค. 2558 ]272
4 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]286
5 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]229
6 คู่มือการรับชำระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]281
7 คู่มือการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 21 ก.ค. 2558 ]321
8 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]328
9 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]294
10 คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ก.ค. 2558 ]292
11 คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 21 ก.ค. 2558 ]331
12 คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 21 ก.ค. 2558 ]289
13 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]274
14 คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]225
15 คู่มือการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 21 ก.ค. 2558 ]275
16 คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป [ 21 ก.ค. 2558 ]329
17 คู่มือการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 21 ก.ค. 2558 ]274
18 คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 21 ก.ค. 2558 ]270
19 คู่มือการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]328
20 คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 21 ก.ค. 2558 ]277
 
หน้า 1|2