องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการใช้ดุลยพินิจฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 ม.ค. 2565 ]251
2 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน [ 12 ม.ค. 2565 ]251
3 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร,พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]248
4 มาตรการการให้รางวัลและการลงโทษแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง [ 12 ม.ค. 2565 ]247
5 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]245
6 ประกาศคุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]282
7 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 22 ธ.ค. 2560 ]246
8 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 22 ธ.ค. 2560 ]241